huisregels

onze huisregels

Wij willen je bezoek aan de Poorterij zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld. Zo blijft het theater en de directe omgeving een prettige en veilige plaats voor iedereen.

In de Poorterij hebben we een gratis (on)bewaakte garderobe bij de voorstellingen. Vanwege de brandveiligheid is het niet toegestaan om jassen mee de zaal in te nemen. Het meenemen en nuttigen van eten en drinken in de zaal is niet toegestaan.

Laatkomers kunnen niet altijd worden toegelaten als de voorstelling eenmaal is begonnen. Wanneer er een pauze in de voorstelling zit kan er na de pauze plaatsgenomen worden in de zaal.

Zet tijdens de voorstelling je mobiel uit of op vliegtuigstand, dit om je medebezoekers en de technische apparatuur niet te storen. Daarnaast willen we je er graag op attenderen dat het maken van foto’s en video’s niet is toegestaan tijdens de voorstelling.

De overige huisregels die voor ons van zelfsprekend zijn:

 • De bezoeker van de Poorterij dient zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder en het personeel;
 • De bezoeker van de Poorterij dient alle voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven;
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers of door andere groepen zijn gehuurd;
 • Het bestuur of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing of schade geleden aan goederen;
 • Geen enkele bezoeker mag overlast veroorzaken voor andere bezoekers of medewerkers. Bij wangedrag kan de toegang ontzegd worden;
 • Het is tijdens voorstellingsavonden niet toegestaan om zelf meegenomen consumpties te nuttigen in de Poorterij.
 • Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te verkopen of in bezit te hebben. Bij constatering volgt verwijdering en wordt de politie gewaarschuwd.
 • In het hele gebouw geldt een rookverbod. Bij het niet naleven ervan kan de roker uit het gebouw worden verwijderd.
 • Het in het bezit zijn van wapens of voorwerpen die als zodanig kunnen worden beschouwd is binnen de Poorterij ten strengste verboden. Bij constatering zal onmiddellijk de politie worden gewaarschuwd.
 • Huisdieren worden niet toegelaten, met uitzondering van hulphonden.
 • Het gebruik van open vuur is niet toegestaan.