algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Theater Stichting Cultuurcluster Zaltbommel

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 De onderstaande begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

 • SCZ: hieronder te verstaan Stichting Cultuurcluster Zaltbommel en haar directie en medewerkers, alsmede het gebouw te Zaltbommel waar SCZ gevestigd is alsmede alle aan SCZ gelieerde entiteiten en locaties.
 • Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met SCZ sluit ter zake van het bijwonen van een door SCZ dan wel door een derde in het gebouw c.q. gebouwen van SCZ te organiseren evenement.
 • Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten.
 • Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een activiteit in de breedste zin van het woord binnen het gebouw plaatsvindt.
 • Gebouw: de plaats waar het evenement wordt gehouden, onder meer te Zaltbommel aan de Nieuwstraat 2-4 (5301 EW) en/of te Zaltbommel aan het Kerkplein 1 (5301 EK).
 • Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement in het gebouw.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de organisator en de bezoeker met betrekking tot het bijwonen van een evenement, welke door bemiddeling via hetzij SCZ, hetzij via een andere kaartverkooporganisatie tot stand komt.
 • Waardecheques: voucher en/of de Podium Cadeaukaart, die kunnen worden ingewisseld voor een (deel van een) toegangsbewijs onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en onder de voorwaarden welke van toepassing zijn op de betreffende waardecheques.
 • De Podium Cadeaukaart: een waardecheque uitgegeven door de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door SCZ.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SCZ en een bezoeker van SCZ. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden voor iedereen die enig evenement in het gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met SCZ heeft gesloten.

1.4 SCZ spant zich in om het bezoek in het gebouw naar wens van de bezoeker te laten verlopen. SCZ zal daarbij zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. SCZ zal tevens trachten de evenementen in het gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. SCZ spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. SCZ verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De bezoeker kan daarvoor contact opnemen met SCZ via receptie@cultuurclusterzaltbommel.nl

 

Artikel 2: Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.1 Alle door SCZ, dan wel (al dan niet namens SCZ) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. SCZ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in door SCZ en/of door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan de medewerker van SCZ te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het gebouw, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte in) het gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van het entreegeld of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of in geval de bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan SCZ heeft verkregen en de afdracht van het entreegeld door de derde aan SCZ om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs zal geen restitutie plaatsvinden.

2.4 Indien en voor zover de bezoeker om niet aan SCZ toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, kan SCZ de bezoeker de mogelijkheid bieden om tot uiterlijk 3 dagen voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen in te wisselen tegen toegangsbewijzen voor een andere voorstelling die wordt opgevoerd in SCZ. Indien de prijs voor de toegangsbewijzen voor de alternatieve voorstelling hoger is dan die van de oorspronkelijke voorstelling, zal een bijbetaling van toepassing zijn. Indien en voor zover de bezoeker geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid de toegangsbewijzen in te wisselen, kan de bezoeker gebruik maken van de mogelijkheid de toegangsbewijzen in te wisselen tegen een voucher van SCZ. Deze voucher heeft een geldigheidsduur van een (1) jaar na uitgifte.

2.5 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. SCZ mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. SCZ is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door SCZ, dan wel door een andere kaartverkooporganisatie, verstrekt toegangsbewijs.

2.6 Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege SCZ verstrekt document met daarop het unieke kaartnummer, klantnaam en klantnummer.

2.7 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.8 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de bezoeker, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.9 Het toegangsbewijs wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de bezoeker verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. SCZ kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.10 Indien de bezoeker met betrekking tot toegangsbewijzen speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen of begeleiding door hulp- of blindengeleidenhonden moet dit plaatsvinden door contact op te nemen met SCZ en eventueel toestemming te krijgen. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid of eventuele belemmeringen.

2.11 Bezoeker kan geen beroep doen op een kortingsactie met betrekking tot zijn eerder aangeschafte toegangsbewijzen en bezoeker heeft dan ook geen recht op restitutie van een prijsverschil.

2.12 Bij het plaatsen van een bestelling brengt SCZ c.q. een andere kaartverkooporganisatie naast de entreegelden ook handelingskosten in rekening die per kaart in rekening worden gebracht.

2.13 Mocht bezoeker te laat in het gebouw arriveren, dan wordt een geschikt moment afgewacht om de betreffende ruimte te betreden, om de artiest(en) en het publiek zo min mogelijk te storen. In sommige gevallen kan dit pas na de pauze zijn. Wanneer het evenement geen pauze heeft, kan dat betekenen dat bezoeker de betreffende ruimte in het geheel niet mag betreden. In dit geval geldt geen recht op restitutie van het entreegeld.

 

Artikel 3: Betaalwijzen en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De navolgende betaalwijzen met betrekking tot de overeenkomst zijn mogelijk:

a. In geval het toegangsbewijs door de bezoeker wordt gekocht aan de kassa van SCZ: contante betaling, betaling via pin)of via gebruik van waardecheques;
b. In geval van telefonische bestelling: betaling aan de kassa van SCZ via alle in sub a. van dit artikel genoemde betaalwijzen;
c. In geval van bestelling via de website van SCZ en/of een andere kaartverkooporganisatie: betaling via iDEAL;
d. In geval de termijn tussen het moment van reserveren van het toegangsbewijs en de voorstellingsdatum voorafgaande betaling niet meer toelaat: betaling aan de kassa van SCZ via alle in sub a. van dit artikel genoemde betaalwijzen.

 3.2 De overeenkomst komt definitief tot stand:

a. In geval van betaling middels iDEAL, pin, contante betaling en/of het gebruik van waardecheques en middels bankoverschrijving mits schriftelijk overeengekomen tussen bezoeker en SCZ:

 • Indien en zodra SCZ c.q. een andere kaartverkooporganisatie (autorisatie van) de betaling door de bezoeker heeft ontvangen;
 • Is de overeenkomst via de website van SCZ tot stand gekomen, dan wordt de (totstandkoming van de) overeenkomst via e-mail aan de bezoeker bevestigd;
 • Is de overeenkomst telefonisch tot stand gekomen, dan vindt geen aparte bevestiging van (de totstandkoming van) de overeenkomst plaats;
 • Indien geen (autorisatie van de) betaling door de bezoeker verkregen wordt, dan ontvangt de bezoeker hetzij telefonisch, hetzij via e-mail bericht van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.

b. In geval van betaling aan de kassa van SCZ:

 • Indien en zodra de betalingstransactie via een van de in artikel 3.1 sub a. genoemde betalingswijzen volledig is afgerond en het toegangsbewijs aan de bezoeker is overhandigd.

c. In geval van betaling middels het inwisselen van waardecheques:

 • Indien en zodra de waardecheques en eventuele bijbetaling zijn ontvangen op de wijze als omschreven in artikel 3.2 sub a;
 • In geval tijdens de inwisseling van de waardecheque blijkt dat de waarde van de waardecheque de waarde van de toegangsbewijzen overstijgt, zal worden gehandeld als nader bepaald met betrekking tot iedere waardecheque in artikel 4.4.

 

Artikel 4: Waardecheques

4.1 Indien de bezoeker met betrekking tot zijn bestelling voor toegangsbewijzen wenst te betalen met een waardecheque, dan kan de bestelling zowel telefonisch, via internet als aan de kassa van SCZ plaatsvinden. Het in de voorgaande zin bepaalde is niet van toepassing bij de Podium Cadeaukaart.

4.2 SCZ accepteert waardecheque(s) uitsluitend indien en voor zover deze voorzien is (zijn) van een geldige barcode.

4.3 In geval de bezoeker gebruik wenst te maken van waardecheques gelden de navolgende voorwaarden:

 • De bezoeker dient de barcode van de waardecheque te verstrekken. Na verificatie en – indien van toepassing – na ontvangst van een eventuele bijbetaling – zal SCZ de toegangsbewijzen aan de bezoeker doen toekomen;
 • Indien de waarde van de waardecheque de waarde van de toegangsbewijzen inclusief de bijkomende kosten overstijgt, zal de resterende waarde voor later gebruik beschikbaar blijven op de waardecheque.

 

Artikel 5: Verblijf in het gebouw

5.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw dient de bezoeker zich in overeenstemming met de huisregels van SCZ, de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de medewerkers van SCZ te geven en gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een medewerker van SCZ de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

5.2 Het is de bezoeker onder meer verboden:

a. Aan derden in het gebouw goederen en schriftelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van SCZ van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (Huis-)dieren het gebouw in te brengen, met uitzondering van hulp- en blindengeleidehonden;
c. Etenswaren en/of (alcoholische) dranken in het gebouw mee te brengen;
d. Naar het oordeel van de medewerkers van SCZ gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

 5.3 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCZ beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

5.4 SCZ behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemde evenementen.

5.5 Binnen het gebouw geldt een algeheel rookverbod. De bezoeker is gehouden zich aan dit rookverbod te houden. De medewerkers van SCZ zijn bevoegd bij weigering van medewerking van de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van SCZ

6.1 Het verblijf van de bezoeker in het gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

6.2 SCZ is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van SCZ en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen SCZ verzekerd is, dan wel, naar de eisen van redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van SCZ is onder meer uitgesloten voor:

a. Schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door of namens SCZ ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. Schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van SCZ gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (Gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen SCZ en de bezoeker betrekking heeft;
d. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;
e. Alle overige indirecte schade.

6.3 SCZ is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van SCZ. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van SCZ onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer en/of overheidsinstanties, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van SCZ c.q. in het gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het gebouw c.q. met betrekking tot het evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het evenement geen doorgang kan vinden, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

 

Artikel 7: Reclame/Klachten

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen SCZ en de bezoeker dienen SCZ via receptie@cultuurclusterzaltbommel.nl binnen veertien dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden – bij e-mailbericht met verzoek tot ontvangst – te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door SCZ niet in behandeling genomen.

 7.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van SCZ:

a. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optreden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen SCZ en de bezoeker betrekking heeft;
c. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal SCZ het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het gebouw;
f. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimte(n) van het gebouw;
h. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
j. Klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

 

Artikel 8: Annulering of wijziging van een evenement

8.1 Indien en voor zover SCZ en/of de organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het evenement te annuleren heeft de bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde entreegelden. Restitutie van entreegelden kan hetzij plaatsvinden via SCZ, hetzij via de andere kaartverkooporganisatie via welke de bezoeker toegangsbewijzen voor het evenement heeft gekocht. De bezoeker zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals ticketkosten, reserveringsverzekering of kosten in verband reeds geboekt vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door SCZ in aanmerking.

8.2 Indien en voor zover SCZ en/of de organisator van het evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het evenement te wijzigen, zal de bezoeker de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de bezoeker aangeeft hier geen gebruik van te willen maken, heeft de bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde entreegelden. Het bepaalde in artikel 8.1 is dan onverkort van toepassing.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Gegevens met betrekking tot de bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de bezoeker, die door SCZ worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SCZ is de houder van deze registratie. SCZ verwerkt de persoonsgegevens van de bezoeker in overeenstemming met de AVG. De gegevens zullen door SCZ in een automatisch systeem worden verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven, wijzigen en uitvoeren van de overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Hieronder vallen alle vormen van verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor (direct) marketingdoeleinden. Deze verwerkingen kunnen ook door derde partijen worden uitgevoerd. Door het aangaan van een overeenkomst geeft de bezoeker toestemming aan SCZ om de persoonsgegevens te (doen) verwerken als bepaald in dit artikel. De bezoeker heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor commerciële en (direct) marketingdoeleinden. Op het eerste (schriftelijke) verzoek van de bezoeker zal SCZ deze wijze van verwerking direct beëindigen.

9.2 De bezoeker kan door SCZ gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen, kan deze de toegang tot SCZ worden ontzegd/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

 

Artikel 10: Rechten van SCZ

10.1 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is SCZ gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie die hij/zij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen handelingskosten) aan SCZ, al dan niet via een andere kaartverkooporganisatie, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

10.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is SCZ bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden. SCZ zal alsdan tevens aangifte doen bij de justitiële autoriteiten.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van SCZ dan wel het evenement berusten bij SCZ dan wel de organisator van het evenement. Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SCZ en/of de organisator van het evenement.

 

Artikel 12: Overige voorwaarden/Regelingen

12.1 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator en de Algemene Voorwaarden van de organisaties via welke de bezoeker toegangsbewijzen voor het evenement heeft gekocht.

12.2 Op deze Algemene Voorwaarden kan SCZ aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

 

Artikel 13: Garderobe

13.1 Indien SCZ een garderobe ter beschikking stelt zal dat een onbewaakte garderobe zijn. SCZ heeft desalniettemin het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de uitsluitende mening van SCZ te grote omvang. Alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden geaccepteerd voor afgifte in een garderobe. Behalve in tassen mogen zich daarin geen voorwerpen bevinden.

13.2 SCZ en bezoeker sluiten geen overeenkomst van bewaarneming voor de afgegeven voorwerpen (inclusief hun inhoud). Afgifte van voorwerpen (inclusief hun inhoud) is geheel voor eigen rekening en risico van bezoeker. Bezoeker die gebruik maakt van de garderobe erkent dat SCZ niet aansprakelijk is ter zake vermissing of beschadiging van afgegeven voorwerpen.

13.3 Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart SCZ voor alle schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

13.4 Afgegeven voorwerpen worden door SCZ uitsluitend bewaard voor de duur van het betreffende evenement. Bezoeker die het voorwerp bij de garderobe heeft afgegeven is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij SCZ weer af te halen voordat hij de locatie waar het evenement wordt gehouden verlaat, bij gebreke waarvan SCZ het recht heeft om geen teruggave (meer) te doen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en SCZ is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en SCZ voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Versie juni 2023